Lyden til jerpe!

Jerpe

Vi finner den over det meste av Norge der det er gran, men bare stedvis nord for Saltfjellet. Den finnes ikke på Vestlandet.

Det finnes ikke god bestandsoversikt, men det antas at vårbestanden i gode år er på 50 000 – 80 000 fugler og at høstbestand er på 80 000 – 120 000 fugler.

Jerpe på bakken. © Asgeir Helgestad, Samfoto

Jerpa er relativt stedegen. Normalt lever den parvis i revir som varierer i størrelse fra 200 til 400 dekar. Den har ikke spillplasser, men hannfuglen synger tidvis for å markere revir og for å tilkalle partner.

Hunner og hanner er omtrent like både i størrelse og utseende.

Oreskog. Foto: John Y. LarssonNormalt er svinnet av egg og små unger 50 – 70 %, mest tatt av halvstore rovfugler og rovdyr. Voksne fugler er også ettertraktet og mer enn en tredel kan bli tatt av rovvilt i løpet av et år.

Sommernæringen er allsidig med insekter og vegetarkost som skudd, frø og bær fra mange plantearter. Om vinteren er jerpa avhengig av å finne maten som knopper og rakler på or, men den beiter også på bjørk.

Jerpa er en biotopspesialist. Den er knyttet til litt yngre blandingsskog på fuktig mark. Den vil gjerne ha grandominert skog med 10 – 40 % andel or og innslag av andre lauvtrær. Det er viktig at grantrærne gir skjulmuligheter.Hensyn ved hogst – Spar oreskog til jerpa

I gammel oreskog uten eller med få skjulmuligheter kan man med fordel hogge forsiktig slik at f.eks. undertrykt gran kan få utvikle seg til skjul.


Årlig avskyting jerpe

Det felles årlig omlag 4 000 jerper. Kilde Statistisk sentralbyrå(SSB).Sportegn etter jerpe

Jerpefjær - Foto: Jon Eivind Vollen
Halefjær (12-15 cm).
 

 

 
Jerpe og or

  • Or er et sentralt element for jerpa; som treslag i den foretrukne yngre blandingsskogen og ikke minst som vinterbeite.

  • Prioritér å spare or der det kan bli gode jerpebiotoper. Gode jerpebiotoper har begrenset varighet. Det er viktig at det etableres nye.

    Oreblader. Foto: Jon Eivind Vollen