Orrhaner i spill!

Orrfugl

I det skogkledde Norge finner vi orrfugl stor sett over hele landet nord til Finnmark.

Det er vanskelig å estimere størrelsen på bestanden da svingningene er store. Det antas at vårbestanden er på ca. en kvart million fugler og at høstbestanden er på det dobbelte.

Begge kjønn på leik. © Stein Johnsen, Samfoto

Orrfuglen er tilpasset et åpent landskap og tidlige suksesjonsstadier i skog. Den trives godt både i barskog og lauvskog og gjerne i kantsoner til hogstflater, myr, lynghei eller dyrket mark.

Predasjonen av rev, mår og kråkefugl på egg og små kyllinger er opp til 60 – 80 %. Av voksen fugl dør årlig om lag en tredel. Rovfugler og mår er de viktigste predatorene.

Vinterføden er i stor grad rakler og knopper av bjørk, men også av andre lauvtreslag og einer. Orrhøna beiter i mindre lauvtrær og på tynnere grener enn orrhanen. Før og under eggleggen er høna avhengig av tilgang på næringsrikt beite, slik som myrull.

Foto: Jon Eivind VollenSommerføden er variert, men blåbærlyngen er basisføde. Orrfuglen beiter blomster, bær, frø og skudd på mange plantearter. Ellers spiser den insekter og larver. Kyllingene er de første ukene helt avhengig av animalsk føde i form av insekter som finnes i fuktige blåbærrike områder nær myrkanter og vannsig.

Orrfuglen velger åpne områder som myrer, islagte tjern, setervoller og hogstflater til spillplasser. Der har fuglene oversikt over hverandre og rovviltet. Leikene kan bestå av alt fra 1 til 50 haner, men 5 til 10 er vanlig.Hensyn ved hogst – Spar store bjørker

Orrfuglen trenger store bjørker i skogen for å finne næring om vinteren. Livsløpstrær av bjørk som skal settes igjen ved hogst skal bl.a. ivareta dette hensynet.

Det er en stor fordel om trærne settes igjen i grupper eller holt.

Kantsoner rundt leiker spares urørt!Årlig avskyting orrfugl

Det felles årlig omlag 30 000 orrfugl. Kilde Statistisk sentralbyrå(SSB). Tabell SSBSportegn etter orrfugl

Orrhanefjær - Foto: Jon Eivind VollenHalefjær orrhane (13-18 cm).


Orrhønefjær - Foto: Jon Eivind Vollen
Halefjær orrhøne (10-14 cm).

 

 

 
Orrfugl og bjørk

  • Orrfuglen har rakler og knopper av bjørk som viktigste vinterbeite.

    Beitende orrhane i bjørk. © Erlend Haarberg, Samfoto

Ta vare på / etabler nye kyllingområder

  • Alle skogshønsartene er avhengige av gode kyllingbiotoper. Utnytt kantsonene til myrer og vassdrag til å lage sammenhengende områder med stort innslag av blåbærlyng.

  • Riktig utformede kantsoner sammen med eldre skog på fuktige vegetasjonstyper er den beste garantien for at skogshønsene skal trives.