Vegetasjon og leveområder

Storfugl trives best i åpen skogstruktur. Det vil si eldre skog med et godt utviklet feltsjikt av lyng og karplanter.

Blåbærlyngen er en nøkkelart. Det vil si en art som er viktig for mange andre arter og spesielt for skogshønsene. Mengden blåbærlyng reduseres i takt med at skogene blir tettere og får større kubikkmasse. Landsskogtakseringen overvåker tilstanden for blåbærlyng i skogen.

Bærlyng med gunstig struktur. Foto: Harald Meisingset

Det er stor sammenheng mellom skog med en åpen skogstruktur og tilgang på blåbærlyng. Blåbærlyng som vokser i halvskygge på fuktige steder har blader som er svært viktige som næring for mange insekter i Blåbær. Foto: Svein Grønvold.larvestadiet. Disse insektene er igjen basisføde for nyklekte skogshønskyllinger.

Glissen eldre skog med blåbærlyng er derfor de beste kyllingbiotopene for skogshønsene. Glissen eldre skog er ofte sjiktet og har busksjikt av underskog som gir skjul. Det er viktig at slik skog finnes på sammenhengende arealer til en hver tid.


Dekning av blåbærlyng

Figuren viser at det er størst tetthet av blåbærlyng i skog med ca 10 kubikkmeter per dekar og at mengden blåbærlyng deretter minker med økende volum per dekar. Fra Resultatkontroll skogbruk miljø rapport 2007.Vegetasjonstype

Figuren viser dekning av blåbærlyng på de ulike vegetasjonstypene i skog uavhengig av hogstklasse. Fra Resultatkontroll skogbruk miljø rapport 2007.

Viktig føde i kyllingperioden

  • De første 14 levedagene er kyllingene kjøttetere. Menyen er da i hovedsak sommerfugllarver og andre insekter i larvestadiet.


    Sommerfugl. Foto: Jon Eivind Vollen

Leveområdene gjennom året

  • Her finner du hvilke leveområder skogshønsene bruker de ulike årstidene.
  • Klikk på bildet under - siden fungerer best på bredformat skjermer.

    Klikk for å gå til denne siden i et nytt vindu!