Hvorfor hensyn?

Skogshønsene er hensynskrevende fordi de er tilpasset å leve i skog hvor de finner alle sesongbiotoper. For at de skal kunne leve i skogen, må det til en hver tid finnes tilstrekkelig med egna biotoper.

Livskraftige populasjoner av skogshøns er en ressurs som jaktbart vilt. Viltlovens formålsparagraf legger til grunn at «leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares».

Etter skogbruksloven er det skogeiers ansvar å ta hensyn til skogshøns og andre arter. Levende Skog-standarden konkretiserer mange av hensynene. Følger man kravpunktene i Levende Skog-standarden og veiledning til disse ved planlegging og gjennomføring av skogbrukstiltak, vil skogshønsene finne biotoper i skogen
både på kort og lang sikt.

Last ned heftet!

 

Last ned SKI-Veileder nr3 (pdf - 6 Mb):
Skogshøns og Skogbruk
- Aktuelle hensyn og tiltak

 

 

 


Sjekk ut skoghønsenes leveområder gjennom året - klikk på bildet under!

Hovedmomenter:

  • Skogshønsene er hensynskrevende!

  • Hensynene må planlegges og tas ved gjennomføring av skogbrukstiltak
Storfugl

  • Kyllingbiotoper – fuktig eldre skog med blåbærlyng – må til en hver tid finnes i skoglandskapet

  • Tiurleiker kan gjennomhogges når det forbedrer eller opprettholder funksjon

  • Riktig utført tynning er viktig for å tilrettelegge for nye tiurleiker og kyllingbiotoper


Orrfugl

  • Kyllingbiotoper – fuktig eldre skog med blåbærlyng – må til en hver tid finnes i skoglandskapet

  • Livsløpstrær av bjørk spares i klynger

  • Kantsoner til leiker bør spares urørt


Jerpe


  • Ta vare på gråor, bjørk og gran i blanding ved ungskogpleie og tynning

  • Kantsoner med stort gråorinnslag bør spares urørt